You are here

กรุงเทพฯ

+66 2857 3888

Visit our office

Herbert Smith Freehills (Thailand) Ltd
1403 Abdulrahim Place
990 Rama IV Road
Bangkok 10500

Documents and mail

เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ เป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำงานครอบคลุมภูมิภาคนี้ด้วยสำนักงานในกรุงเทพ สิงคโปร์ และจาการ์ตา

ด้วยการสืบทอดการทำงานที่ยาวนานกว่า 30 ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นักกฎหมายของเราจึงมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้อย่างลึกซึ้ง และสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านในด้านอุตสาหกรรม สถาบันและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ท่านจะต้องไปเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สำนักงานในกรุงเทพของเราได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศในด้านการฟ้องร้องคดีและอนุญาโตตุลาการ โดยให้คำปรึกษาด้านการฟ้องร้องคดีในศาลและกฎข้อบังคับของประเทศไทยควบคู่ไปกับความชำนาญด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

นักกฎหมายและทนายความหุ้นส่วนของเราสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เราให้คำปรึกษาแก่ลูกความชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

ความเชี่ยวชาญของเราในด้านการระงับข้อพิพาทนั้นยังครอบคลุมถึงด้านการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานและการจ้างงาน การธนาคารและการเงิน พลังงานและทรัพยากร และการประกันภัย

นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และการเรียกร้องภายใต้สนธิสัญญาการลงทุน

Regulatory Notice

News

Stay up to date with the latest news from our Bangkok office.
11 September 2020

Herbert Smith Freehills to move to 60% office working once offices reopen

06 August 2020

FT names Herbert Smith Freehills as most innovative law firm in Asia Pacific for second consecutive year

05 May 2020

May Tai to lead Herbert Smith Freehills in Asia 戴枫媚将领导史密夫斐尔亚洲区业务

03 March 2020

New industry paper calls for greater regulatory coordination of sustainable finance in Asia Pacific

Our People