You are here

กรุงเทพฯ

+66 2857 3888

Visit our office

Herbert Smith Freehills (Thailand) Ltd
1403 Abdulrahim Place
990 Rama IV Road
Bangkok 10500

Documents and mail

เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ เป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำงานครอบคลุมภูมิภาคนี้ด้วยสำนักงานในกรุงเทพ สิงคโปร์ และจาการ์ตา

ด้วยการสืบทอดการทำงานที่ยาวนานกว่า 30 ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นักกฎหมายของเราจึงมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้อย่างลึกซึ้ง และสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านในด้านอุตสาหกรรม สถาบันและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ท่านจะต้องไปเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สำนักงานในกรุงเทพของเราได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศในด้านการฟ้องร้องคดีและอนุญาโตตุลาการ โดยให้คำปรึกษาด้านการฟ้องร้องคดีในศาลและกฎข้อบังคับของประเทศไทยควบคู่ไปกับความชำนาญด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

นักกฎหมายและทนายความหุ้นส่วนของเราสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เราให้คำปรึกษาแก่ลูกความชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

ความเชี่ยวชาญของเราในด้านการระงับข้อพิพาทนั้นยังครอบคลุมถึงด้านการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานและการจ้างงาน การธนาคารและการเงิน พลังงานและทรัพยากร และการประกันภัย

นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และการเรียกร้องภายใต้สนธิสัญญาการลงทุน

Regulatory Notice

Insights and updates

30th June 2022
We are pleased to announce the launch of the sixth edition of Herbert Smith Freehills’...
10th May 2022
Unbeknown to many, the mining sector holds the key to the technological development needed make...
16th June 2022
What are the key Asia M&A trends that private investors, corporates and intermediaries should zero...
4th April 2022
Following the release of a consultation paper on proposed changes to schemes of arrangement, takeover...

News

Stay up to date with the latest news from our Bangkok office.
24 June 2022

For second consecutive year, Herbert Smith Freehills named the only firm globally recognised by Chambers in all Alternative Legal Services specialties

24 June 2022

Herbert Smith Freehills announces largest ever round of senior associate promotions in Asia

14 June 2022

Herbert Smith Freehills CEO Justin D'Agostino elected to International Chamber of Commerce's Executive Board

28 April 2022

Herbert Smith Freehills promotes 35 lawyers to counsel and professional support consultant roles across the global network